TSVY

JÄSENTIEDOTE 8.6.2016


Aloittelemme jälleen uutta kesäkautta ja toivomme, että järviemme vedet pysyvät puhtaina ja sinilevättöminä. Yhdistyksemme toiminta pyörii lähes yksinomaan hallituksen ja rahastonhoitajan varassa. Toivoisimme kovasti uusia innokkaita ihmisiä toimintaan mukaan. Näillä resursseillamme saamme aikaiseksi yhden jäsentiedotteen vuosittain (eli tämän tässä). Sen yhteydessä lähetetään myös jäsenmaksulipukkeet, ja toivomme jokaisen jäsenen hoitavan jäsenmaksunsa ajallaan.

Syksyllä teimme "kevyen" tiedotteen, jonka lähetimme sähköpostitse niille, joiden osoitteet ovat tiedossamme. Ohessa tiedote tulostettuna kaikille. Se on myös luettavissa nettisivuiltamme www.tampaja.fi.

Tässä tiedotteessa keskitymme uusiin asioihin.


Vuosikokous 10.5.2016


Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kylmälä FBK-VPK:lla 10.5.2016. Kokoukseen osallistui 10 jäsentä.

Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Järjestäytymis-kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Maarit Haavikko-Sjöstrandin ja varapuheen-johtajaksi Erkki Santalan. Rahastonhoitajaksi kutsuttiin Kalevi Matilainen. Hallituksen jösenet sekö rahastonhoitaja v. 2016 yhteystietoineen:

Maarit Haavikko-Sjlstrand, puheenjohtaja 0400 212 676

Erkki Santala, varapuheenjohtaja 040 749 3878

Ari Anttonen 040 540 3277

Kari Christensen 040 900 5105

Virpi Eloranta 040 826 2014

Peter Huttunen 040 723 5514

Veikko Ukkola 040 503 1196

Jari Virtanen 0500 816 790

Kalevi Matilainen, rahastonhoitaja 045 871 8710


Järvi- ja purovesien laatututkimuksia jatketaan


Tampajan ja Särkijärven veden laatua seurataan vuonna 2016 kunnan tilaamilla näytteenotoilla. Yhdistyksemme on maksanut lisää happimäärityksiä eri syvyyksistä, jotta nähtäisiin, onko talven erikoisilla sääoloilla niihin vaikutusta. Tilannetta voidaan arvioida kesänäytteenoton jälkeen. Myös järviin laskevien purojen vesinäytteitä otetaan ja tarkkaillaan niistä erityisesti bakteeripitoisuuksia.


Kunnan ja LUVY:n jätevesineuvonta


Yhdistyksemme rahoitti merkittävällä panoksella Tampajan valuma-alueella viime kesänä tapahtunutta kiinteistöjen jätevesineuvontaa. Sen toteutuksesta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Yhdistys on saanut LUVYn loppuarvion alueestamme. Sen mukaan tilanne meillä on parempi kuin monella muulla alueella, mutta useita selviä jätevesijärjestelmien perusparannustarpeita havaittiin. Lisäksi tarvitaan monia pieniä kohennuksia järjestelmiin. Niistä kaikista on neuvoja kiinteistökäynnillään informoinut kunkin kiinteistön omistajaa. Yhdistys jatkaa neuvotteluja kunnan kanssa siitä, miten kunta voisi edistää parannustoimenpiteisiin ryhtymistä.

Haja- ja loma-asutuksen jätevesien viemäröintiä ja käsittelyä koskevista säädöksistä ja niiden muuttumisesta esiintyy yleensä luotettavinakin pidetyissä tiedotusvälineissä paljon väärää tai puutteellista tietoa, verkkokeskustelupalstoista puhumattakaan. Muutoksia säädöksiin on toki jo tehty ja lisää on tulossa. Kuntien ympäristönsuojelu-määräysten rooli korostuu, kun valtakunnallisella tasolla vaatimuksia monin osin lievennetään tämän vuoden aikana. Puhtaiden järviemme suojelemiseksi ei yhdistyksemme toimialueella ole mitään perusteita tinkiä jätevesien käsittelyn tai poiskuljettamisen hyvästä tasosta. Käymäläjätevesien ja myös harmaiden jätevesien (pesuvedet) järviin päätyminen on syytä torjua mahdollisimman tehokkaasti niin rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä kuin muuallakin järviemme valuma-alueella.

Lisätietoa aiheesta on saatavissa esimerkiksi yhdistyksen kesäjuhlassa.


Lugnetin asemakaava


Kirkkonummen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Lugnetin asemakaavan 23.5.2016. Yhdistyksemme laati syksyllä 2015 asemakaavaehdotuksesta lausunnon, mutta siinä esittämiämme asioita ei valitettavasti otettu huomioon. Emme kuitenkaan näe perusteita kunnallisvalituksen tekemiseen päätöksestä.


Sjökullan oppimiskeskuksen jätevedet


Oppimiskeskuksen laajennussuunnitelmien valmistuttua viime vuonna yhdistys sai tietoonsa, että viemäröintisuunnitelman mukaisesti jätevedet oli kaavailtu johdettavan Tampajaan pienpuhdistamokäsittelyn jälkeen. Yhdistys vastusti 7.5.2015 kunnalle antamassaan lausunnossa jätevesien johtamista Tampajaan edes käsiteltyinä ja pyysi kuntaa tutkimaan muita mahdollisia vaihtoehtoja jätevesien viemäröinnille.

Suunnitelmia muutettiin ja kunnan konsultti laati Etelä-Suomen aluehallintovirastolle osoitetun ympäristölupahakemuksen liitteeksi suunnitelman jätevesien imeyttämisestä pienpuhdistamokäsittelyn jälkeen. Ratkaisu olisi tyydyttänyt myös yhdistystämme, mutta se osoittautui saamiemme tietojen mukaan maaperä-olosuhteiden takia vaikeaksi tai mahdottomaksi toteuttaa.

Suunnitelmia muutettiin uudestaan ja viimeisin tieto on, että kunta on huhtikuussa myöntänyt hankkeelle rakennusluvan, jonka mukaan "Jätevesien käsittelyjärjestelmä perustuu umpisäiliöratkaisuun". Aluehallintovirastossa ympäristölupa-asia on tällä hetkellä muodollisesti kesken. Kunta on ilmeisesti tulkinnut, ettei ympäristölupaa umpisäiliöratkaisua käytettäessä tarvita, vaan rakennuslupa riittää. Luvan tarpeen arvioinnissa toimivaltainen viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus.


Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräykset


Kirkkonummen kunta on päivittämässä ympäristönsuojelumääräyksiään. Yhdistys jätti asiasta mielipiteen 2.10.2015 kunnalle. Mielipiteessä otettiin kantaa vähimmäissuoja-etäisyyksiin rannasta koskien WC-vesiä sisältävien jätevesien käsittelyjärjestelmiä, purku- ja imeytyspaikkoja.


Vesiosuuskuntaselvitys


Yhdistyksen jäsenistöltä on tullut hallitukselle kyselyjä vesiosuuskunnan perustamisesta. Hallitus on päättänyt selvittää periaatteellisella tasolla mitä toimenpiteitä vesiosuuskunnan perustamiseen tarvitaan. Selvyyden vuoksi todettakoon, että mitään vesiosuuskuntaa ei tässä vaiheessa olla perustamassa. Mikäli jäsenistössä on joku kiinnostunut osallistumaan vesiosuuskuntaselvityksen tekemiseen, pyydetään häntä ilmoittautumaan puheenjohtajalle sähköpostitse. Selvitys tehdään ryhmässä yhteistyönä, eikä kukaan joudu yksin vastaamaan sen tekemisestä.


Kesäjuhla


Kesäjuhla järjestetään lauantaina 16.7.2016 klo 13.00-16.00 Kukkumäellä perinteisin menoin. Luvassa on iloista yhdessäoloa, musiikkia, kettinginheittoa, ongintaa sekä luontopolku aikuisille ja lapsille. Vesiensuojeluinfo- ja neuvontapiste on luonnollisesti paikalla. Musiikista vastaa tällä kertaa trubaduuri LE-MAR.

Kesäjuhlan onnistumisen edellytyksenä on talkooapu ennen juhlaa, juhlan aikana ja juhlan jälkeen. Perjantai-iltana klo 18.00 rakennetaan juhlapaikka, lauantaina aamupäivällä järjestetään Kukkumäki juhlakuntoon ja juhlan jälkeen puretaan juhlajärjestelyt. Talkoisiin voi ilmoittautua yhdistyksen puheenjohtajalle puhelimitse 0400 212 676.

Tervetuloa mukaan.


Jäsenmaksut


Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan 20 eurossa. Jäsenmaksut ovat pääasiallinen tulonlähteemme ja hallitus toivoo, että nykyiset jäsenet pysyvät mukana tukemassa toimintaamme maksamalla jäsenmaksun. Lisätoiveena on, että yhdistykseen saataisiin myös uusia jäseniä. Jäsenmaksu pyydetään suorittamaan yhdistyksen tilille Danske Bank IBAN FI10 8000 1470 3307 55 oheisella maksu-lomakkeella ja viitenumerolla.


Jäsenten osoitetiedot


Mikäli tämän tiedotteen osoitetiedot ovat virheelliset, pyydämme ilmoittamaan oikean osoitteen yhdistyksen puheenjohtajalle 0400 212 676. Toivomme myös, että mahdollisimman moni jäsen antaisi käyttäämme sähköpostiosoitteensa tiedotteiden lähettämistä varten. Sähköpostin käyttö perinteiseen postiin verrattuna säästää sekä vaivaa että kustannuksia.


Yhdistyksen kotisivut


Yhdistyksellämme on internet-sivut osoitteessa www.tampaja.fi, ja sivuja myös ylläpidetään. Siellä on paljon hyödyllistä tietoa yhdistyksestä ja vesiensuojelusta. Käykää sivuilla ja levittäkää osoitetta muillekin.Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää kesää sekä puhtaita vesiä!


Nähdään kesäjuhlassa, tervetuloa!


Hallitus