TSVY
Liite 22.8.1994 allekirjoitettuun yhdistyksen perustamiskirjaan

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys

		S Ä Ä N N Ö T

1	NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

	Yhdistyksen nimi on Tampajan-Särkijärven
	vesiensuojeluyhdistys, kotipaikkana Kirkkonummen kunta
 	ja toiminta-alueena Kirkkonummen Tampaja ja Särkijärvi,
	molemmat valuma-alueineen.

2	TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

	Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueen vesien ja
	muun luonnon suojeleminen.

	Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
	- kerää tietoja vesien tilan kehityksestä ja siihen
	vaikuttavista tekijöistä,
	- tekee tai teettää tutkimuksia sekä suoraan vesiin
	kohdistuvia toimenpiteitä yhteistyössä kalastuskuntien,
	viranomaisten ja jäsenkelpoisten kanssa,
	- tekee esityksiä viranomaisille ja muille yhteisöille,
	- harjoittaa vesien tilan ja vesiympäristön
	parantamiseen tähtäävää valistus- ja neuvontatoimintaa
	sekä
	- antaa lausuntoja toiminta-alueensa vesiin ja
	vesiympäristöön liittyvistä ja niihin vaikuttavista
	asioista.

	Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä
	jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja
	testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja muuta
	varainhankintaa.

3	JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

	Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö
	tai yhteisö toiminta-alueen asukkaana tai muuna
	edunsaajana tai muusta yhdistyksen tarkoitusta
	edistävästä syystä.

	Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
 
	Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
	päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksun maksaa 
	jäsen, joka on toimintavuoden alkaessa tai päättyessä 
	ollut jäsenenä.
	Hallitus päättää vuosittain jäsenmaksun suorittamisen 
	ajankohdasta ja kantotavasta.

	Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä 
	ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
	puheenjohtajalle taikka suulllsesti yhdistyksen 
	kokouksen pöytäkirjaan. Mikäli jäsen ei ole suorittanut 
	jäsenmaksuaan, voi yhdistyksen hallitus erottaa 
	jäsenen.

4	HALLITUS

	Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
	vuosikokouksessa valitut vähintään viisi (5), enintään 
	kahdeksan (8) jäsentä.

	Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
	varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, 
	rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 	Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
 	ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat 
 	siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi 
 	hallituksen jäsentä sitä vaatii.

	Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
	jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
	äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
	puheenjohtajan mielipide, vaaleissa ja suljetuissa 
	äänestyksissä kuitenkin arpa.

	Hallitus voi asettaa toimikuntia sekä työryhmiä ja 
	ottaa näihin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta 
	määrättyjen tehtävien hoitamista varten.

5	YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

	Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi hallituksen 
	jäsentä joista ainakin toinen on puheenjohtaja tai 
	varapuheenjohtaja.

	Yhdistyksen nimen voi juoksevia asioita hoidettaessa 
	kirjoittaa myös henkilä jolla on siihen hallituksen 
	erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6	TILIT JA TOIMINTAKAUSI

	Yhdistyksen tili- ja toimintakausi alkaa vuosittain 
	maallskuun 1. päivänä ja päättyy helmlkuun viimeisenä.
 
	Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
	laatima toimintakertomus on annettava tilin-
	tarkastajille vuosittain huhtikuun 30. päivään
	mennessä. 
	
	Tilintarkastajien on ennen toukokuun 31. päivää 
	annettava hallitukselle kirjalllnen kertomus 
	yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastamisesta.

7	YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

	Yhdlstyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
	Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista 
	(14) päivää ennen kokousta joko toimittamalla kutsu 
	kirjallisena kullekln jäsenelle tai julkaisemalla kutsu 
	yhdistyksen kotipatkkakunnalla ilmestyvässä 
	sanomalehdessä tai asettamalla ilmoituksia näkyville 
	paikoille toiminta-alueella. Kutsussa on mainittava 
	kokouksessa käsiteltävät asiat.

8	YHDISTYKSEN KOKOUKSET

	Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen 
	kesäkuun 20. päivää.

	Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo 
	siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen 
	yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta erityisesti 
	ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous 
	on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen 
	esittämisestä.

	Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi 
	ääni. Jäsen voi olla kokouksessa edustettuna myös 
	valtakirjalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella 
	äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan 
	vaalit arvalla mutta muissa asioissa tulee päätökseksi 
	kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9	VUOSIKOKOUS

	Yhdistyksen vuoslkokouksessa käsitellään seuraavat
	asiat: 
	I kokouksen järjestäytyminen
	
	1. kokouksen avaus; 
	2. valitaan kokouksen puheenjohtaja slhteeri, kaksi 
	pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 
	3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
	4. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
	
	II Kokouksen koulutus- ja tiedotusosa

	III Varsinaiset vuosikokousasiat 
	
	5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja 
	tilintarkastajien lausunto; 
	6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
	vastuuvapauden myöntämisestä hallltukselle ja muille 
	tilivelvollisille; 
	7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, määrätään 
	hallltuksen jäsenille mahdollisesti maksettavat 
	palkkiot ja kulukorvausperusteet sekä tilintarkastajien 
	palkkioperusteet, määrätään jäsenmaksun suuruus 
	henkilöjäsenille erikseen ja yhteisöjäsenile erikseen 
	sekä vahvlstetaan talousarvio alkaneelle 
	toimintakaudelle; 
	8. valitaan hallituksen jäsenet; 
	9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi 
	varatilintarkastajaa; 
	10. käsitellään muut kokouskutsussa mainltut asiat; 
	11. kokouksen päättäminen.

	Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian 
	yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä 
	kirjallisesti ilmoltettava hallitukselle vuosikokousta 
	edeltävän toukokuun 15. päivään mennessä.

10	SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

	Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
	purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
	vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
	annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
	sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 
 	Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat 
 	yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 
 	päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
 	tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan 
 	tarkoitukseen toiminta-alueella.