TSVY

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.3.2019 – 29.2.2020


• Vaihdetaan kokemuksia ja kehitetään yhteistyötä muiden alueella toimivien ve-siensuojeluyhdistysten kanssa.

• Otetaan vesinäytteitä Tampajasta ja Särkijärvestä sekä niihin laskevista puroista ja ojista.

• Kunnostetaan tarvittaessa laskeutusaltaita yhdessä osakaskuntien kanssa.

• Kunnostetaan tarvittaessa laskupuroja.

• Seurataan Kylmälän osayleiskaavoituksen etenemistä.

• Seurataan ja edesautetaan mahdollisuuksien mukaan Kylmälän osayleiskaava-alueen vesiosuuskunta¬hanketta.

• Pyritään tehostamaan valuma-alueen kiinteistöjen omistajien ympäristö¬tietoisuutta neuvonnalla ja mahdollisilla selvityksillä.

• Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja.

• Parannetaan yhdistyksen näkyvyyttä paikallisissa lehdissä.

• Hankitaan yhdistykseen lisää jäseniä ja pyritään saamaan uusia jäseniä mukaan aktiiviin toimintaan.

• Järjestetään kesäjuhlatalkoot ja pidetään juhla Kukkumäellä xx.7.2019.